Snel offerte

Persoonlijke offerte binnen 24u

Gratis levering

Vanaf €1.000 exclusief BTW

Snelle levering

Leveringstermijn gemiddeld 3 dagen

Gratis advies

Begeleiding en advies op locatie

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Flanders Furniture zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Flanders Furniture worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Flanders Furniture ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. Flanders Furniture is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Flanders Furniture dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Flanders Furniture zijn vrijblijvend en Flanders Furniture behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kan je binnen 14 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna je je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Flanders Furniture worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop Op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Deze regel is enkel geldig voor consumenten, niet voor bedrijven en overheden.
4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per e-mail of telefonisch aan Flanders Furniture onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Flanders Furniture zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Flanders Furniture zich het recht het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Flanders Furniture neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar info@flandersfurniture.be zodat wij je zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat je via e-mail hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer de artikelen

5. Betalingen
5.1. Flanders Furniture werkt met vooruitbetaling. Het totaalbedrag van de bestelling moet vooraf overgeschreven worden op onze bankrekening. Voor overheden wordt hierop een uitzondering gemaakt.
5.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Flanders Furniture gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6. Levering
6.1 De door Flanders Furniture opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Flanders Furniture verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Flanders Furniture, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Flanders Furniture.
8.2 De administratie van Flanders Furniture geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Flanders Furniture in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Flanders Furniture gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Flanders Furniture kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Alternatieve geschillenbeslechting
10.1 De Europese Commissie biedt een platform alternatieve geschillenbeslechting. Hier kunt u gebruik van maken om geschillen op te lossen over producten of diensten die online zijn aangekocht. Link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Flanders Furniture in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Flanders Furniture vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Flanders Furniture is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch  recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Referenties

Gemeente Boechout
KLJ
Stad Oostende
Anglo Belgian Corporation
UPS
DB Video
Scholengroep Sint-Rembert
Stad Aalst
Stad Roeselare
Stad Poperinge
Gemeente Lichtervelde
Stad Lommel
Belfius
Chiro
Defensie
Janssen Fritsen
CM
Kinepolis
Scouts
Jaguar Land Rover Belux
Arktos
Formaat jeugdhuis
BNP Paribas Fortis
Provincie West-Vlaanderen
Provincie Vlaams-Brabant
Den Eglantier
Barco
Gemeente Ravels
Oxfam
Stad Aarschot
Route du Soleil
Danone
Stad Maaseik
KU Leuven
Deschacht
VTI Diksmuide
Stad Diksmuide
Technopolis
Stad Menen
Deltalight
Gemeente Putte
Gemeente Kortemark
Gemeente Wommelgem
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Stad Eeklo
Gemeente De Panne
Pleegzorg Limburg
De Persgroep Nv
Verviers
Dovy Keukens
Stad Ronse
Toerisme Vlaanderen
Stad Sint-Truiden
Erasmushogeschool Brussel
Gemeente Berlaere
Vloot
Provincie Limburg
Dodentocht
GO
Universiteit Antwerpen
Durabrik
Stad Halle
Provincie Antwerpen
B-fast
Gemeente Ravels
Gemeente Zonhoven
KTA Brugge
Vzw Emmaus
Katoen Natie
Gemeente Moorslede
Vmm
Scholengroep Brussel
Natuurpunt
Omega Pharma
Provincie Oost-Vlaanderen
Luca School Of Arts
Stad Peer
Gemeenten Blankenberge
Gemeente Dessel
Operaballet Vlaanderen
Stad Mechelen
OCMW Turnhout
De Tandem
Gemeente Heist-op-den-Berg
Husqvarna
Stad Leuven